• Certificat inmatriculare auto

  Eliberarea unui nou certificat de inmatriculare auto

  Certificat de inmatriculare

  DOCUMENTE NECESARE :

  a) cererea solicitantului;

  b) cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă “Registrul Auto Român” (original si copie) – daca modificările se referă la vehicul;

  c) fişa de înmatriculare a vehiculului, vizată de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale numai în cazul modificărilor ce se referă la schimbarea: domiciliului titularului, a reşedinţei cetăţenilor străini, a sediului în cadrul aceluiaşi judeţ, schimbarea motorului cu un altul de capacitate cilindrică diferită;

  d) vechiul certificat de înmatriculare - original;

  e) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei;

  f) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.


 • Placute inmatriculare

  Furnizarea unor noi placute cu numere de inmatriculare reclamate ca fiind pierdute, furate sau deteriorate

  Placute inmatriculare

  Documente necesare pentru eliberare:

  • cererea solicitantului(reclamaţia de pierder/furt sau dovada din care să rezulte că plăcuţa a fost deteriorată);
  • documentul de identitate (original şi copie);
  • certificatul de înmatriculare (original şi copie);
  • cartea de identitate a vehiculului (original şi copie);
  • dovada de plată a contravalorii noilor plăcuţe cu numere de înmatriculare;
 • Carte de identitate auto

  Ce trebuie sa fac in cazul pierderii, furtului sau distrugerii cartii de identitate (C.I.V.) a vehiculului ?

  Conform legislatiei in vigoare R.A.R. va poate elibera un duplicat in cazul pierderii, furtului sau distrugerii cartii de identitate (C.I.V.), cu avizul autoritatii care a efectuat inmatricularea. De asemenea, R.A.R. poate emite un duplicat si in cazul refuzului de predare a cartii de identitate constatat de executorul judecatoresc cu ocazia executarii silite.

  Actele necesare obtinerii unui duplicat al cartii de identitate sunt:
  - cerere activitate R.A.R. (cererea se va completa olograf de catre solicitant pe propria sa raspundere, va fi semnata in prezenta angajatului R.A.R. care efectueaza prestatia);
  - act de identitate detinator sau reprezentant;
  - act de reprezentare (delegatie daca detinatorul este persoana juridica sau imputernicire notariala daca detinatorul este persoana fizica);
  Delegatia trebuie sa particularizeze vehiculul prin numarul sau de identificare (seria de sasiu), sa specifice prestatia solicitata (eliberare duplicat al cartii de identitate), sa poarte numar de inregistrare si sa fie semnata si stampilata de catre emitent.
  - cerere de eliberare duplicat vizata de autoritatea de inmatriculare;
  - exemplar Monitor Oficial cu anuntul publicat.

  Va comunicam ca cele doua cereri mai sus mentionate si trimiterea pentru publicare in Monitorul Oficial se obtin de la sediul unei reprezentante RAR.

  Pentru aceasta activitate nu este necesara programare prealabila si nici prezentarea vehiculului la RAR


 • Radiere auto

  Cazurile în care proprietarii sunt obligaţi să solicite radierea în termen de 30 de zile, sunt:

  1. vehicul dezmembrat, casat sau predat unei unităţi specializate în vederea dezmembrării;
  2. scoaterea definitivă din România a vehiculului;
  3. declararea furtului vehiculului;

   Proprietarii de vehicule înmatriculate pot solicita şi radierea din circulaţie la cerere, făcând dovada deţinerii unui spatiu în vederea depozitarii acestuia. Această radiere nu permite şi scoaterea din evidenţa fiscală.


  Documentele în baza cărora se poate solicita radierea vehiculelor sunt următoarele :

  • certificat de înmatriculare – original (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau furtul certificatului de înmatriculare) ;
  • plăcuţe cu număr de înmatriculare (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau furtul plăcilor cu număr de înmatriculare) ;
  • cartea de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993),
  • fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală,
  • documente care atestă faptul că a intervenit una dintre următoarele situaţii (dezmembrare, export, furt, depozitare in spatiu propriu).
  • document de identitate (original si copie);
  • trei exemplare certificat de radiere completat.
 • Autorizare provizorie

  Până la înmatriculare, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competente - autorizează provizoriu circulaţia autovehiculelor şi a remorcilor neînmatriculate, pentru o perioadă ce nu va depăşi 30 de zile, dar nu mai mult de data la care expiră asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.

  DOCUMENTE NECESARE:

  a) cererea solicitantului;
  b) dovada încheierii unei asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia, pe numele solicitantului;
  c) dovada plăţii taxei de autorizare provizorie a circulaţiei – 8 lei (vezi şi secţiunea Taxe şi tarife);
  d) copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;
  e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, sau, în cazul persoanei juridice, documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
  f) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu – 40 lei (se achita la ghişeu);
  g) dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie – 13 lei (vezi şi secţiunea Taxe şi tarife);
  h) copia declaraţiei vamale pentru vehiculele provenite din afara UE la care se solicită înmatricularea în România, cu excepţia primei autorizări.

Acest site foloseste cookie-uri pentru o experiență plăcută de navigare Aflați mai multe