Actualizare Cod CAEN

Tipărire

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a actualizării obiectului de activitate potrivit CAEN Rev.2


1. Cererea de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2 (original);
2. Certificatul de înregistrare, în original*;
3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să
îndeplinească formalităţile legale (original).
4. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
a. taxe de registru;
b. tarif pentru transmiterea documentelor prin poştă (dacă se solicită transmiterea documentelor prin poştă).
* certificatul şi anexa/anexele vor fi predate în original în momentul prezentării comerciantului în vederea ridicării
certificatului de înscriere de menţiuni şi a celorlalte documente, procedându-se la anularea lor prin grija personalului ORCT.
Excepţie face situaţia în care, la momentul cererii, comerciantul optează pentru eliberarea documentelor prin poştă sau email,
în acest caz originalele fiind predate odată cu depunerea dosarului.
După caz, dacă se solicită eliberarea extrasului de registru:
1. Cerere comandă eliberare acte (original);
2. Dovada privind plata taxelor pentru eliberarea extrasului de registru.
NOTĂ:

  • Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro);
  • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale, îndosariate (în dosarcu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă;
  • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limbaromână, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora;
  • Facilităţile prevăzute de HG nr. 322/2008 pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit CAEN
    Rev. 2 nu se mai aplică începând cu data de 02.03.2010.

♦ ♦ ♦

  1. Dacă cererea se depune de persoane desemnate să îndeplinească formalităţile legale prin împuternicire specială sau avocaţială aceasta va fi semnată de reprezentantul legal al societăţii cu excepţia cazului în care prin împuternicire s-a delegat în mod expres dreptul de a preciza domeniul şi activitatea principală.
  2. Extrasul de registru se eliberează la cererea solicitantului, prin completarea formularului “Cerere-comandă eliberare acte” afişat pe pagina web a ONRC (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro) la secţiunea “Formulare”. După bifarea punctului 3.2 din formular solicitantul va adăuga după sintagma “extras de registru” menţiunea “conform HG nr. 322/2008”.
  3. Taxele şi tarifele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORCT, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată;
  4. Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al Ministrului Justiţiei.

Sursa:

[www.onrc.ro]

Acest site foloseste cookie-uri pentru o experiență plăcută de navigare Aflați mai multe