Tipărire

Infiintare SRL

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţilor şi companiilor naţionale:
1. Cererea de înregistrare (original);

2. Copie de pe exemplarul din Monitorul Oficial, Partea I, în care s-a publicat actul normativ de înfiinţare a societăţii sau a companiei naţionale;

3. Actul constitutiv al societăţii/companiei (original);

4. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, înregistrat la administraţia financiară în circumscripţia căreia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;

5. Certificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit (se obţine prin intermediul oficiului registrului comerţului);

6. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 7 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie
de sediu social;

7. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social (copii);

8. Actul de numire a persoanelor împuternicite să reprezinte statul în adunarea generală, dacă nu s-au numit prin actul constitutiv (copie);

9. Actul de numire a administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere/directoratului/directorilor/cenzorilor/auditorilor, dacă aceştia nu au fost numiţi prin actul
constitutiv (copie);

10. Actele de identitate ale administratorilor/directorilor/cenzorilor/auditorilor financiari (copie certificată);

11. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/membri ai consiliului de supraveghere/administratori/membri ai directoratului/directori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);

12. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii/companiei (original);

13. Certificatele de cazier fiscal pentru reprezentanţii legali ai societăţii/companiei care au domiciliul/reşedinţa/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice străine, care au această calitate şi sunt înregistrate fiscal în România sau, după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice/reprezentantului persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;

14. Declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de persoanele împuternicite din care să rezulte, după caz, că:
- persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o
perioadă de maximum 3 ani (model 1);
- persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul
sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în
declaraţia-tip (model 2);

15. Dacă este cazul:
- actele de înregistrare ale fondatorilor persoane juridice (original sau copie certificată şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public);
- hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane juridice române (copie certificată) sau străine (original şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public);
- mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică română (copie certificată) sau străină (original şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public);
- declaraţia fondatorilor/administratorilor/membrilor directoratului/directorilor privind datele de identificare a societăţii de registru independent privat autorizat care ţine registrul acţionarilor;
- avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);

16. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
taxa de registru;
timbre fiscale în valoare de 4 lei;
tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.


NOTĂ:

♦ În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, astfel cum a fost modificatăprin O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, la acelaşi sediu vor puteafuncţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor comerciale ce funcţionează într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare.

♦ Certificatul emis de administraţia financiară competentă, prevăzut de O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, se obţine prin completarea cererii de înregistrare la ANAF, aprobată prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 2112/2010, pe care se vor aplica timbre fiscale în valoare de 4 lei, şi anexarea sa la cererea de înregistrare în registrul comerţului.

♦ Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menţionarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea. În cazul persoanelor fizice/juridice nerezidente, actele se vor depune în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.

♦ Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.

♦ Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.

♦ Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

♦ Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

*
* *

1. Actul constitutiv trebuie să conţină clauzele prevăzute de art. 8 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv precizarea domeniului şi a activităţii principale. Toate activităţile înscrise în actul constitutiv vor fi codificate conform Nomenclatorului CAEN actualizat prin Ordinul nr. 337/2007 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, iar obiectul de activitate se va exprima prin clase CAEN de patru cifre pentru activităţi;

2. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social se pot face, după caz:
- pentru aporturile în numerar, foaie de vărsământ, ordin de plată sau chitanţă CEC;
- pentru aporturile în natură subscrise la capitalul social: titlul de proprietate (facturi, titluri de proprietate asupra bunurilor imobile, inclusiv certificatul de sarcini al acestor bunuri); dacă este cazul, raportul de evaluare a bunurilor întocmit de persoanele autorizate în condiţiile legii.

Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social şi/sau de sedii secundare pot fi: extras de carte funciară, în termen de valabilitate la depunere, dar nu mai vechi de 30 de zile, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, proces
verbal de recepţie a construcţiei, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice), contract de subînchiriere (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice), contract de concesiune, contract de leasing imobiliar (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice), contract de comodat (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice), contract de uz (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice), contract de uzufruct (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice), certificat de rol fiscal/rol agricol în termen de valabilitate sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă, la alegerea solicitantului. Extrasul de carte funciară şi certificatul de rol fiscal/rol agricol se depun în original, celelalte documente urmând a fi depuse în copie certificată de parte sau în copie legalizată.

4. Declaraţiile date pe propria răspundere de către persoanele care, potrivit legii, au această obligaţie, pot fi făcute în formă autentică de notarul public, în formă atestată de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată, sau cu darea de dată certă prin serviciile de asistenţă din cadrul ORC.

5. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii se depun la oficiul registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare, dacă au fost numiţi prin actul constitutiv şi pot fi date în formă autentică la notarul public, în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura;

6. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc.

7. Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al Ministrului Justiţiei.


Sursa:

[www.onrc.ro]

Acest site foloseste cookie-uri pentru o experiență plăcută de navigare Aflați mai multe