Tipărire

Infiintare SRL-Debutant

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea

funcţionării societăţilor cu răspundere limitată – debutant (S.R.L: - D)1:

1. Cererea de înregistrare (original);

2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);

3. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare (original);

4. Actul constitutiv (original);

5. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, înregistrat la

administraţia financiară în circumscripţia căreia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;

6. Certificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu

destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă

asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit (se obţine prin intermediul oficiului registrului

comerţului);

7. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul

social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 7 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia

financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie

de sediu social;

8. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de

Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);

9. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii);

10. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care

printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;

11. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane

fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc

condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);

12. Declaraţiile date pe propria răspundere de către fondatori, din care să rezulte că, anterior datei înmatriculării

societăţii în registrul comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar, asociat sau membru al

organelor de conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european (original);

13. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);

14. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original);

15. Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii comerciale, care au

domiciliul/ reşedinţa/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice străine, care au această

calitate şi sunt înregistrate fiscal în România sau, după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a

persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este

înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea

realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;

16. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz,

că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul

sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip

(model 2 - original).

17. Dacă este cazul:

- avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);

- împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să

îndeplinească formalităţile legale (original).


Sursa:

[www.onrc.ro]

Acest site foloseste cookie-uri pentru o experiență plăcută de navigare Aflați mai multe