Reducere capital social

Tipărire

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunii privind reducerea capitalului social al societăţilor comerciale:

Etapa I

1. Cerere de depunere şi menţionare acte;
2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic (original);
3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să
îndeplinească formalităţile legale (original).
4. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxa de registru;
- tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Etapa a- II- a


1. Cerere de înregistrare (original);
2. Actul modificator al actului constitutiv (original);
3. Actul constitutiv actualizat;
4. Dacă este cazul:
- avizul prealabil cu privire la limita capitalului social prevăzut de legi speciale (original);
- hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a respins opoziţia (copie legalizată);
- avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
- împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească
formalităţile legale (original).
5. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxa de registru;
- tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, a notificării privind depunerea actului constitutiv actualizat.

NOTĂ:

  • Cererea de înregistrare se depune după trecerea termenului de 2 luni de la data publicării hotărârii adunării generale aasociaţilor/acţionarilor/deciziei asociatului unic în Monitorul Oficial al României.
  • Confirmarea publicării hotărârii privind reducerea capitalului social în Monitorul Oficial al României se efectuează de ORCT.
  • Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menţionarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.
  • În cazul persoanelor fizice/juridice nerezidente actele se depun în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.
  • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
  • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
  • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
  • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

*
* *

1. Hotărârea AGA/ decizia asociatului unic va conţine: antetul firmei, nr. şi data, semnăturile persoanelor abilitate; de asemenea, în preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum şi îndeplinirea condiţiilor de validitate a hotărârii, conform dispoziţiilor legale sau statutare şi motivele pentru care se efectuează reducerea capitalului social; în cazul în care actul modificator este un act adiţional în formă autentică, nu se va mai depune şi hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat.
2. Actul modificator poate fi autentificat de notarul public/poate fi atestat de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995,
modificată/poate conţine darea de dată certă a notarului public sau a serviciului de asistenţă din cadrul ORC/poate fi încheiat sub semnătură privată; forma autentică a actului modificator este obligatorie în cazul SNC, SCS, GIE şi GEIE.
3. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc.;
4. Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al Ministrului Justiţiei.


Sursa:

[www.onrc.ro]

Acest site foloseste cookie-uri pentru o experiență plăcută de navigare Aflați mai multe