Infintare sucursala

Tipărire

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării unei sucursale înfiinţată de o societate comercială sau un grup de interes economic cu sediul în România:

1. Cerere de înregistrare (original);
2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor/ decizia asociatului unic/ decizia CA/directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv – al persoanei juridice fondatoare prin care se desemnează şi persoana împuternicită să reprezinte sucursala (original);
3. Actul constitutiv al societăţii care înfiinţează sucursala, actualizat (copie certificată);
4. Certificatul de înregistrare al societăţii care înfiinţează sucursala (copie certificată);
5. Dovada privind sediul sucursalei (copie);
6. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr.230/2007 (completat pe formular-tip, original);
7. Declaraţiile date pe proprie răspundere de către persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi (original);
8. Certificatele de cazier fiscal pentru reprezentanţii legali ai acesteia care au domiciliul/reşedinţa/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice străine care au această calitate şi sunt înregistrate fiscal în România sau, după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice, cetăţean străin, în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original, şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
9. Specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala (original);
10. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de persoanele împuternicite să reprezinte sucursala (original) din care să rezulte, după caz, că:
- sucursala nu desfăşoară, la sediul social, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1);
- sucursala îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2).
11. În cazul sucursalei înfiinţate de o societate naţională sau companie naţională la cererea de înregistrare se ataşează şi:
- actul organului competent de înfiinţare a sucursalei (original);
- extrasul din Monitorul Oficial al României, Partea I, în care s-a publicat actul normativ prin care s-a autorizat constituirea societăţii sau a companiei naţionale (copie).
12. Dacă este cazul:
- împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
- dovada autorizaţiilor/avizelor eliberate de autorităţile competente ca o condiţie prealabilă înmatriculării în registrul comerţului (copie certificată);
13. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

- taxele de registru;
- tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

NOTĂ:

  • Pentru sucursale nu este obligatorie verificarea prealabilă a disponibilităţii şi/sau rezervarea firmei.
    Sucursala funcţionează sub firma societăţii mamă la care se adaugă sediul acesteia(localitatea) urmat de cuvântul "sucursală" şi de sediul acesteia (localitate şi/sau ţară).
  • Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menţionarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.
  • În cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.
  • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
  • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
  • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
  • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

*
* *

1. Cererea va fi întocmită conform prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările efectuate prin Legea nr. 441/2006, referitoare la denumirea sucursalei, sediul, persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, limita puterilor conferite, precum şi domeniul şi activitatea principală codificate conform Nomenclatorului CAEN, actualizat prin Ordinul nr. 337/2007 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, iar obiectul de activitate se va exprima prin clase CAEN de patru cifre pentru activităţi;

2. Actul de înfiinţare a sucursalei poate fi autentificat de notarul public/ poate fi atestat de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată/ poate conţine darea de dată certă a notarului public sau a serviciului de asistenţă din cadrul ORC/ poate fi încheiat sub semnătură privată; forma autentică a actului de înfiinţare a sucursalei este obligatorie în cazul SNC, SCS;

3. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau, după caz, decizia consiliului de administraţie, respectiv a directoratului, prin care a fost înfiinţată sucursala, trebuie să cuprindă sediul secundar, obiectul de activitate, datele de identificare a persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala şi limita mandatului acordat (original).

4. În situaţia în care sucursala a fost înfiinţată prin actul constitutiv al societăţii fondatoare, nu se percepe tariful de publicare în Monitorul Oficial, dacă în actul constitutiv s-au prevăzut toate condiţiile legale de înfiinţare a sucursalei.

5. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social şi/sau de sedii secundare pot fi: extras de carte funciară, în termen de valabilitate la depunere, dar nu mai vechi de 30 de zile, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, proces verbal de recepţie a construcţiei, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice, pentru cel încheiat între persoane fizice şi persoane juridice; neînregistrat la Administraţia Finanţelor Publice, pentru cel încheiat între persoane juridice), contract de subînchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol în termen de valabilitate sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă, la alegerea solicitantului. Extrasul de carte funciară şi certificatul de rol fiscal/rol agricol se depun în original, celelalte documente urmând a fi depuse în copie certificată de parte sau în copie legalizată.

6. Declaraţiile date pe propria răspundere de către persoanele care, potrivit legii, au această obligaţie, pot fi făcute în formă autentică de notarul public, în formă atestată de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată, sau cu darea de dată certă prin serviciile de asistenţă din cadrul ORC;

7. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor sucursalei se depun la oficiul registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare, dacă au fost numiţi prin actul constitutiv şi pot fi date în formă autentică la notarul public, în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura;

8. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc.

9. Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

10. Dacă sucursala se înfiinţează în acelaşi judeţ în care îşi are sediul societatea care a hotărât înfiinţarea, aceasta va fi înregistrată în acelaşi registru al comerţului, însă distinct, ca înregistrare independentă.

11. În cazul înfiinţării de către aceeaşi persoană juridică a mai multor sucursale în aceeaşi localitate, se poate adăuga denumirii un indicativ care să o deosebească de celelalte.

12. Dacă sucursala se înfiinţează în alt judeţ decât acela în care îşi are sediul societatea care a hotărât înfiinţarea, menţionarea înregistrării sucursalei la ORCT de la sediul principal se face din oficiu, pe baza copiilor certificate de pe încheierea de înregistrare a sucursalei.

13. Modificările privind sediul sau denumirea sucursalei, obiectul de activitate al acesteia şi persoana împuternicită se
înregistrează la ORCT de la sediul persoanei juridice care a înfiinţat sucursala, din oficiu.


Sursa:

[www.onrc.ro]

Acest site foloseste cookie-uri pentru o experiență plăcută de navigare Aflați mai multe